Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu PM PROJEKT s.c. - wypromowanie systemów instalacyjnych dla branży budowlanej za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży budowy i wykańczania budowli, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej. Planowane efekty projektu:
  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 240 300.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 180 225.00 PLN
Beneficjent: PM PROJEKT SPÓŁKA CYWILNA MARCIN KOSIENIAK PRZEMYSŁAW TKACZUK I WSPÓLNICY